ਕੰਘੀ ਖੰਘ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ

ਬੱਚੇ ਅਤੇ ਇੱਕ ਬਾਲਗ.

ਮੈਂ ਕੰਘੀ ਖੰਘ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ ਲਿਖੀ ਹੈ। ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ.

ਚੀਕਦੇ ਖੰਘ ਵਾਲੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਅਵਾਜ਼ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਚੀਕਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ
ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਚੀਰ ਨਾਲ ਕੰਘੀ ਖੰਘ ਵਾਲੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਆਵਾਜ਼
ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਵੱopਣ ਵਾਲੀ ਖੰਘ ਵਾਲੇ ਦੀ ਆਵਾਜ਼, ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਕੜਕਦੀ
ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਖੰਘਣ ਵਾਲੀ ਖੰਘ ਦੇ ਨਾਲ ਬਾਲਗ. ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣੋ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨਾਜ਼ੁਕ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ!

ਤੁਸੀਂ ਲੱਭ ਸਕਦੇ ਹੋ ਲੱਛਣ ਪੇਜ ਲਾਭਦਾਇਕ ਵੀ. ਸਾਰੇ ਲੱਛਣ ਉਥੇ ਦੱਸੇ ਗਏ ਹਨ.

ਤੁਸੀਂ ਕੜਕਵੀਂ ਖਾਂਸੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਵਲੋਕਨ ਹੋਮ ਪੇਜ 'ਤੇ

ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਲੱਭਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਸਵੈ ਨਿਦਾਨ ਪੇਜ ਮਦਦਗਾਰ 

ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੇ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਬਲੌਗ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਵਿਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹਾਂ.

ਇਸ ਪੇਜ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਅਤੇ ਅਪਡੇਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਡਾ. ਡਗਲਸ ਜੇਨਕਿਨਸਨ  19 ਜੁਲਾਈ 2021