પેરોક્સિસ્મલ ઉધરસ

તમારી પાસે હિંસક, વિસ્ફોટક, બેકાબૂ (ઉધરસવાળું) ઉધરસ છે જે તમને એવું લાગે છે કે તમે મરી જશો. બરાબર? તમે ચહેરા પર લાલ જાઓ અને છેવટે omલટી કરો; બરોબર?. તમારી આસપાસના લોકો…

વાંચન ચાલુ રાખો પેરોક્સિસ્મલ ઉધરસ

'ગામમાં ભડકો': પુસ્તક

'ગામમાં ભડકો. કુટુંબની ડtorક્ટરનો આજીજી ઉધરસનો આજીવન અભ્યાસ. ' તેમાં કોઈ શંકા નથી કે કોવિડ -19 સાથેની વિશ્વની સમસ્યાઓએ રોગચાળો અને ... માં પ્રચંડ રૂચિ ઉત્તેજીત કરી છે.

વાંચન ચાલુ રાખો 'ગામમાં ભડકો': પુસ્તક